Tuesday, August 14, 2012

TÀI LIỆU HỌC 3DS MAX CƠ BẢN






















Giáo trình 3dsmax ĐH Khoa Học Tự Nhiên


3d max cơ bản (7.3MB) .pdf


3d max nâng cao và chuyên sâu (4.2MB).pdf





Nguồn : Sưu tầm


hoc3d.vn