Download Free 3d Model – Modern Cabinet

Aleso vừa chia sẻ một mẫu model cabinet rất đẹp . Model này dành cho phiên bản 3dsmax 2011 nhưng trong này cũng bao gồm file OBJ ,FBX & 3DS để có thể sử dụng cho các phiên bản 3dsmax khác nhau. Bạn có thể download tại đây:


Popular Posts