Download Free iray studio sceneJeff Patton vừa chia sẻ một số thiết lập Iray Studio với nhiều môi trường HDR  khác nhau. Các HDR này được tạo bởi phần mềm HDRlightstudio. Bạn có thể theo dõi với 7 cấu hình khác nhau của các file mà Jeff đã thiết lập và chia sẻ. Bạn có thể chuyển đổi giữa các thiết lập nguồn sáng khác nhau cho các scene bằng cách đơn giản là sử dụng tùy chọn scene states option trong 3ds max.
Nguồn:cgexpressPopular Posts