Free RenderMask for 3dsmax

Click the image to open in full size.
Free RenderMask for 3dsmax
Free RenderMask for 3dsmax


Một Script cực kỳ hữu ích và miễn phí bởi Ivan Tepavicharov cho phép bạn render các kênh RGB mask từ các vật thể tùy chọn. Script không tác động tới vật liệu, ánh sáng và render setting.
v5.63 Download RenderMask

Hãy thử xem, thực sự nó là plugin rất tuyệt vời !

Đây là video hướng dẫn

Popular Posts