Free Scene Download - Private Apartments


CG Artist người Nga - Dmitri Revyakin ( a.k.a 3Dmitri )vừa chia sẻ cho chúng ta một Scene 3ds Max :Private Apartments. Scene gồm đầy đủ models , texture , và settings vật liệu.

Nguồn:CGrecord

Popular Posts