I am the King - the making of

Một tuts vô cùng đơn giản và hữu dụng, đa số là hình ảnh của Walid Layouni. Tác phẩm "I am the King" với phong cách luxury. FB page: Walid Layouni on Facebook.

Cam1.jpg
Cam1_Wire.jpg
cam2.jpg
cam2_wire.jpg
Cam6.jpg
cam6_wire.jpg
Cam7_H_F.jpg
cam7_wire.jpg


Materials setup:

Wine velvet:
V_Ray_Mat_1_5.jpg
 Gold leaf:
V_Ray_Mat_2_5.jpg
 Decorative panel:
V_Ray_Mat_3_5.jpg
 Silk material:
V_Ray_Mat_4_5.jpg
 Pongee material:
V_Ray_Mat_5_5.jpg

Lighting:
LIGHTING_1_3.jpg
LIGHTING_2_3.jpg

BildingsAndRoofDetails.png

Render setup:
Render_Setup.jpg
Hi vọng bạn cảm thấy hữu ích !

Walid Layouni.
Mail: walid.layouni@hotmail.com
FB page: Walid Layouni on Facebook.

Popular Posts