Posts

Showing posts from May, 2014

[ Vray for Sketchup ] Making of night view Exterior Part 2 Lighting

[ Vray for Sketchup ] Making of night view Exterior Part 1 Lighting

Chuyển ngôn ngữ giao diện 3dsmax (Trung Nhật sang Anh vv ...)

The Making of Paracete

Tạo cảnh thác nước với 3dsmax