Friday, May 30, 2014

[ Vray for Sketchup ] Making of night view Exterior Part 2 Lighting


Bài giảng được thực hiện bởi giảng viên 
Nguyễn Trung Đức
   Architectural Designer
   VietCG SketchUp Team
   Ha Noi VietCG Studio